Vedtægter

Eriksminde Efterskoles Elevforening (EEE)

§1
Foreningens navn
Foreningens navn er Eriksminde Efterskoles Elevforening, hjemhørende i Odder Kommune

§2
Foreningens formål

  1. at udbrede kendskabet til Eriksminde Efterskole
  2. at styrke fællesskabet på tværs af årgange
  3. at planlægge og afvikle arrangementer for tidligere elever og medlemmer af foreningen

§3
Medlemmer
Tidligere elever samt tidligere personale kan optages som medlemmer af foreningen.
Nuværende personale er kontingentfri medlem af foreningen uden stemmeret.

§4
Kontingent
Kontingent for medlemsskab af elevforeningen fastsættes af bestyrelsen.

§5
Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Stk. 3
Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 4
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 5
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved meddelelse på skolens og/eller foreningens hjemmeside samt pr. email, hvis denne er registreret i foreningens medlemskartotek, senest 3 uger før.
Stk. 6
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Stk 7
Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på generalforsamlingen.
Stk. 8
Afstemning skal foregå skriftligt, hvis mindst 1 medlem ønsker det.
Stk. 9
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen og 1 suppleant.
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Eventuelt.

§6
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen stemmer for, eller hvis 25% af alle medlemmer fremsætter ønske om det.
Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved meddelelse på skolens og/eller foreningens hjemmeside samt pr. email, hvis denne er registreret i foreningens medlemskartotek, med oplysning om dagsorden, senest 4 uger før.

§7
Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Stk. 2
Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.
Stk. 3
Personalet på Eriksminde Efterskole udpeger en personalerepræsentant, der deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Stk. 4
Eleverne på indeværende årgang vælger en repræsentant, der deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§8
Valg til bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen vælges for 2 år.
Stk. 2
Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.
Stk. 3
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4
Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
Stk. 6
Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sidder hun/han i perioden for den udtrædende.
Stk. 7
Valg til bestyrelsen er altid skriftlig, hvis der opstilles flere kandidater end der skal vælges.
Stk. 8
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§9
Regnskab og revision
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2
Revideret regnskab skal være tilgængeligt for medlemmer senest ifm. indkaldelse til generalforsamling.

§10
Forretningsorden
Bestyrelsen laver en skriftlig forretningsorden.

§11
Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer kræves almindeligt flertal af de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med mindst 14 dages mellemrum.

§12
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer.

§13
Opløsning af foreningen
Stk. 1
Opløsning af foreningen skal vedtages med et flertal på ⅔  af de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Eriksminde Efterskole eller, hvis dette ikke er muligt, folkeoplysningsformål i Odder Kommune.

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling
Eriksminde Efterskole, fredag 11. sep. 2015
Underskrevet af den valgte bestyrelse samt dirigent